Skip to content Skip to navigation

China's response to a national land-system sustainability emergency

Bryan, Brett A. , Lei Gao, Yanqiong Ye, Xiufeng Sun, Jeffery D. Connor, Neville D. Crossman, Mark Stafford-Smith, Jianguo Wu, Chunyang He, Deyong Yu, Zhifeng Liu, Ang Li, Qingxu Huang, Hai Ren, Xiangzheng Deng, Hua Zheng, Jianming Niu, Guodong Han & Xiangyang Hou
July 11, 2018
Publication Type: 
Peer reviewed