Skip to content Skip to navigation

Effects of national ecological restoration projects on carbon sequestration in China from 2001 to 2010

Lu, Fei, Huifeng Hu, Wenjuan Sun, Jiaojun Zhu, Guobin Liu, Wangming Zhou, Quanfa Zhang, Peili Shi, Xiuping Liu, Xing Wu, Lu Zhang, Xiaohua Wei, Limin Dai, Kerong Zhang, Yirong Sun, Sha Xue, Wanjun Zhang, Dingpeng Xiong, Lei Deng, Bojie Liu, Li Zhou, Chao Zhang, Xiao Zheng, Jiansheng Cao, Yao Huang, Nianpeng He, Guoyi Zhou, Yongfei Bai, Zongqiang Xie, Zhiyao Tang, Bingfang Wu, Jingyun Fang, Guohua Liu, and Guirui Yu.
April 17, 2018
Publication Type: 
Peer reviewed