Skip to content Skip to navigation

Improvements in ecosystem services from investments in natural capital

Ouyang, Zhiyun, Hua Zheng, Yi Xiao, Stephen Polasky, Jianguo Liu, Weihua Xu, Qiao Wang, Lu Zhang, Yang Xiao, Enming Rao, Ling Jiang, Fei Lu, Xiaoke Wang, Guangbin Yang, Shihan Gong, Bingfang Wu, Yuan Zeng, Wu Yang and Gretchen C. Daily
June 17, 2016
Publication Type: 
Peer reviewed